ایتا پیامک تماس

راهنمای زبان سنسکریت

تماس بگیرید

برچسب:

این کتاب که نوشتهٔ دکتر محمدتقی راشد محصل، استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی است، دربردارندهٔ پیشگفتار، پنج گفتار و سه فهرست است. نویسنده در پیشگفتار به زبان هندی باستان پرداخته و موقعیت آن را در خانوادهٔ زبان‌های هندواروپایی روشن کرده است.

همچنین نویسنده در گفتار نخست، ارتباط زبان سنسکریت با زبان‌های ایرانی را بررسی کرده و سپس به ادبیات سنسکریت پرداخته است. گفتارهای سپسین دربارهٔ ویژگی‌های الفبایی، نگرشی به نحو زبان و تحلیل و تجزیه متن‌های گزیده است.