ایتا پیامک تماس

حل ما ینحل

تماس بگیرید

برچسب:

شرحي مستوفي برقصيده نونيه ابوالمفاخر رازي

 

فهرست مطالب
باب اول:
قصيده  ابوالمفاخر رازي
باب دوم:
شرح وتوضيح قصيده ابوالمفاخر رازي
باب سوم:
شرحي مستوفي بر بيتي از ديوان خواجه حافظ شيرازي
باب چهارم:
در ﻣﻌﻨﺎي اﺑﻴﺎﺗﻲ از اﻣﻴﺮﺧﺴﺮو دﻫﻠﻮي
باب پنجم:
در ﺷﺮح اﺑﻴﺎﺗﻲ از ﻧﺎﺻﺮ ﺧﺴﺮو، اﻣﻴﺮﺷﺎﻫﻲ ﺳﺒﺰواري، ﻣﻮﻻﻧﺎ دﻫﻜﻲ
باب ششم:
در ﻣﻌﻨﺎ و ﺗﻔﺴﻴﺮ اﺑﻴﺎﺗﻲ از اﻧﻮري ـ اﺑﻴﻮردي، اﻣﻴﺮﺧﺴﺮو دﻫﻠﻮي
باب هفتم:
در ﺗﻮﺿﻴﺢ اﺷﻌﺎري از ﺧﻮاﺟﻪ ﺣﺎﻓﻆ، ﻛﻤﺎل ﺧﺠﻨﺪي، ﻛﺎﺗﺒﻲ ﻧﻴﺸﺎﺑـﻮري