ایتا پیامک تماس

امامت

۱۹۲.۰۰۰ تومان

برچسب:

وزن 669 گرم

عالمان دین، به ویژه متكلمان اسلامی درباره امامت در دو مقام بحث می‌كنند:

در این اثر ارزشمند، به دو مقام ۱) امامت عامه كه ناظر به ضرورت وجود امام، ادله و براهین، شرایط و اوصاف امام و … است؛ ۲) امامت خاصه كه درباره شخص امام، ویژگی‌‌‌‌‌‌‌های او، راه شناختش و … بحث می‌كند. مباحث مطرح شده در سه بخش تنظیم شده که در بخش اول: کلیات، شامل مباحث؛ چیستی امامت، قلمرو امامت و در بخش دوم کتاب، مباحث عام امامت، شامل مباحث؛ ضرورت امام، شناخت و اطاعت از او، بایسته‌های امام، نصب الهی یا انتخاب مردمی، شئون و وظایف امام و در بخش سوم به مباحث مربوط به امامت بلافصل امیر مؤمنان (علیه‌السلام)، شامل مباحث؛ ادله قرآنی، ادله روایی پرداخته شده است.