ایتا پیامک تماس

فرمایشات استاد صمدی آملی | DVD ۱۱

۴۰.۰۰۰ تومان

وزن 90 گرم
زبان
نویسنده

عنوان تعداد جلسه سال
شرح منظومه | جلد اول ۱۰۴ ۸۰-۸۱
شرح منظومه | جلد دوم ۸۸ ۷۵-۷۶
شرح منظومه | جلد سوم ۷۳ ۷۸-۷۹
شرح منظومه | جلد چهارم ۶۹ ۸۲-۸۳
شرح منظومه | جلد پنجم ۱۳۶ ۸۱-۸۲

تعداد کل جلسات: ۴۷۰